Onze algemene voorwaarden:

 Algemene voorwaarden seizoen 2019 / 2020

 • Wij werken met gediplomeerde en ervaren docenten.
 • Het cursusjaar loopt van 1 september tot en met 30 juni.
 • Dans Centrum Chantal geeft stagiaires de kans leservaring op te doen.
 • Cursussen vinden alleen doorgang bij voldoende deelname.
 • Tijdens de lessen is de uniforme danskleding verplicht.
 • Dans Centrum Chantal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel, schade of vermissing van eigendommen ondervonden tijdens de lessen en/of repetities, of op heen- en terugweg, waarbij inbegrepen de te geven uitvoeringen.
 • Inschrijving geschiedt d.m.v. het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier door een meerderjarige (vader en/of moeder, voogd en/of voogdes).
 • Uw handtekening impliceert akkoordverklaring met de algemene voorwaarden.
 • De inschrijving loopt door tot schriftelijke wederopzegging.
 • Zonder wederopzegging wordt het lidmaatschap automatisch verlengd naar het volgende seizoen.
 • Het volgen van een proefles is uiteraard mogelijk en vrijblijvend.
 • Elke leerling die na inschrijving is geplaatst, is vanaf dat moment verplicht het volledige lesgeld te betalen.
 • Het lesgeld is verdeeld over 12 maanden. Betalen gaat per de 1e van de maand, het is ook mogelijk om per kwartaal of per half jaar te betalen.
 • Voor een 3e (reguliere dansles) betaalt u 1,50 muv. combi en of les pakketten en spitzenlessen. Deze worden niet meegerekend als 3e les. Omdat hier al korting op gerekend wordt.
 • De zomermaanden hoeven niet doorbetaald te worden bij instromen vanaf de maand april.
 • Opzegging schriftelijk of per mail voor 1 januari of 1 juli.
 • Dit geldt NIET voor leerlingen van 3, 4 en 5 jaar. Zij kunnen nog steeds een opzegtermijn aanhouden van 2 maanden per de 1e van de maand.
 • Het verschuldigde lesgeld wordt vanaf september 2011 verplicht betaald via een automatische incasso/machtiging.
 • Bij de 2e x stornering  van het lesgeld worden de storno kosten bij u in rekening gebracht. Dit gaat om 5 euro per storno!!
 • Wanneer korting op lesgeld wordt gegeven in samenspraak, zal dit maximaal geldig zijn voor 1 dansseizoen. In het opeenvolgende dansseizoen zal deze korting niet meer gelden!
 • Het is in het belang van de leerling en de dansschool dat wijzigingen (adres, telefoonnummer, mailadres, betalingsplichtige etc.) zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Chantal van der Maas worden vermeld.
 • De door u verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een geautomatiseerde leerlingenadministratie. Het doel van deze administratie is het beheer van en het kunnen beschikken over persoonsgegevens, noodzakelijk voor een verantwoorde uitoefening van de leerlingenadministratie.
 • In de lessen klassiek 1 en 2 op dinsdag in Julianadorp en op woensdag in Schagen wordt caractère dans gegeven waarvoor caractère schoenen nodig zijn. Deze kunt u via ons huren OF zelf aanschaffen.
 • De huur van de caractère schoenen is 27,50 en wordt eenmalig in de maand oktober of november via de automatische incasso afgeschreven.
 • Afwezigheid van een leerling tijdens de lessen ontheft de leerling niet van de verplichting tot betaling.
 • Mochten er door omstandigheden lessen uitvallen, dan wordt u daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld. Vanaf de 2e vervallen les door ziekte of dergelijke van een docent zal er een passende vervangings/inhaalregeling worden getroffen.
 • Verzuim van een of meerdere lessen van beide kanten geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van het lesgeld.
 • Bij overmachtsituaties en/of sluiting op last van de overheid is er geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van het lesgeld.
 • Lessen kunnen na pauze momenten ten alle tijden en op allerlei momenten worden ingehaald.
 • Alle door Dans Centrum Chantal te maken kosten voor inning van achterstallige lesgelden, geen uitgezonderd, zijn voor rekening van de leerling.
 • Dans Centrum Chantal heeft het recht om noodzakelijk geachte programmawijzigingen aan te brengen en om andere docenten in te schakelen dan die op de website staan vermeld.
 • wanneer een les door overmacht niet kan worden gegeven of kan worden bijgewoond zullen wij ten alle tijden proberen een inhaalles aan te bieden. Mocht dit niet lukken dan is er geen mogelijkheid tot restitutie.
 • Dans Centrum Chantal laat regelmatig fotoreportages maken van lessen, activiteiten en voorstellingen. Deze foto’s kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. U kunt bezwaar aantekenen tegen dit automatisch akkoord. Dans Centrum Chantal zal zich dan inspannen om publicatie van dit materiaal te voorkomen.
 • Het is verboden om teksten en/of foto’s van deze website te kopiëren zonder toestemming van de dansschool.
 • Gemaakt fotomateriaal tijdens de lessen of uitvoeringen van onze leerlingen mag niet worden verspreid op social media
 • Wij zullen het opgegeven e-mailadres gebruiken om u in te schrijven op onze nieuwsbrief, waarin belangrijke informatie wordt verstrekt over Danscentrum Chantal